تجهیزات ابزار آزما


آدرس: ایران، خراسان رضوی، مشهد، بزرگراه آسیایی، جاده شهرک صنعتی طوس، شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی شمال شرق کشور، ساختمان پژوهش، طبقه اول
ایمیل: info@abzarazma.com
تلفکس: 5135420099 98
کد پستی: 9185176928

نام و نام خانوادگی
ایمیل
موضوع
توضیحات