تجهیزات ابزار آزما

سیستم های قدرت

سامانه نظارت و کنترل داده از راه دور (SCADA)

سامانه نظارت و کنترل داده از راه دور (SCADA)

دو کاربرهنرم افزار محوردستور کار دانشجودستور کار مدرس

شبیه ساز بررسی سیستم های قدرت 1(PSA100)

شبیه ساز بررسی سیستم های قدرت 1(PSA100)

دو کاربرهدستور کار دانشجودستور کار مدرس

شبیه ساز بررسی سیستم های قدرت پایه (PSA101)

شبیه ساز بررسی سیستم های قدرت پایه (PSA101)

چهار کاربرهدستور کار دانشجودستور کار مدرس

شبیه ساز بررسی سیستم های قدرت تکمیلی (PSA102)

شبیه ساز بررسی سیستم های قدرت تکمیلی (PSA102)

چهار کاربرهنرم افزار محوردستور کار دانشجودستور کار مدرس

شبیه ساز بررسی سیستم های قدرت پیشرفته (PSA103)

شبیه ساز بررسی سیستم های قدرت پیشرفته (PSA103)

چهار کاربرهنرم افزار محوردستور کار دانشجودستور کار مدرس

شبیه ساز جامع بررسی سیستم های قدرت (PSA104)

شبیه ساز جامع بررسی سیستم های قدرت (PSA104)

سه کاربرهچهار کاربره

شبیه ساز تحلیل سیستم‌های انرژی (105-PSA)

شبیه ساز تحلیل سیستم‌های انرژی (105-PSA)

دو کاربرهدستور کار دانشجودستور کار مدرس