تجهیزات ابزار آزما

شبیه ساز جامع بررسی سیستم های قدرت (PSA104)1) پست برق با مدار شکن و سکسیونر های مربوطه
2) مولتی فانکشن متر های سه‌ فاز
3) خطوط انتقال با مدل متمرکز نوع π
4) مقیاس ولتاژ و جریان یک به هزار و توان یک به میلیون
5) ماژول اندازه‌ گیری اختلاف فاز ولتاژ
6) راکتور جبران ساز پدیده فرانتی
7) خازن های جبران ساز سری و موازی
8) مقیاس ولتاژ و جریان یک به هزار و مقیاس توان یک به میلیون

فرمت فایل عنوان سایز فایل
10.19 مگابایت