تجهیزات ابزار آزما

ماشین های الکتریکی AC

ماشین AC چند کاره (M-85)

ماشین AC چند کاره (M-85)

دستور کار دانشجودستور کار مدرس

ماشین القایی روتور سیم پیچی سه فاز (M-82)

ماشین القایی روتور سیم پیچی سه فاز (M-82)

دستور کار دانشجودستور کار مدرس

ماشین سنکرون سه فاز (M-80)

ماشین سنکرون سه فاز (M-80)

دستور کار دانشجودستور کار مدرس