تجهیزات ابزار آزما

مخابرات آنالوگ و دیجیتال

آموزنده ریز موج و آنتن (TC-104)

آموزنده ریز موج و آنتن (TC-104)

دو کاربرهدستور کار دانشجودستور کار مدرس

آموزنده آزمایشگاه مخابرات آنالوگ و دیجیتال (TC-105)

آموزنده آزمایشگاه مخابرات آنالوگ و دیجیتال (TC-105)

دو کاربرهدستور کار دانشجودستور کار مدرساتصال به نرم افزار Labviewهسته ARM

آموزنده آزمایشگاه مخابرات آنالوگ (TC-101)

آموزنده آزمایشگاه مخابرات آنالوگ (TC-101)

دو کاربرهدستور کار دانشجودستور کار مدرس

آموزنده آزمایشگاه  مخابرات دیجیتال (TC-102)

آموزنده آزمایشگاه مخابرات دیجیتال (TC-102)

دو کاربرهدستور کار دانشجودستور کار مدرس

آموزنده مدولاسیون دامنه و فرکانس TC-103) AM/FM)

آموزنده مدولاسیون دامنه و فرکانس TC-103) AM/FM)

دو کاربرهدستور کار دانشجودستور کار مدرس