تجهیزات ابزار آزما

کارگاه الکترونیک عمومی نیمه هادی ‌(103-BE)• دستور کار ویژه مدرس
• دستور کار ویژه دانش آموز
• راهنمای کاربری تجهیزات
• آشنایی با انواع مدار دیودی و نحوه کار آن ها
• آشنایی با انواع مدار تقویت کننده ترانزیستوری
• آشنایی با انواع فیلتر
• استفاده از منبع ولتاژ متغیر بمنظور بررسی عملکرد قطعات الکترونیکی

1) منبع ولتاژ متغیر
2) ماژول دیود
3) ماژول فیلتر
4) ماژول تقویت کننده ترانزیستوری
 

فرمت فایل عنوان سایز فایل
-
-