تجهیزات ابزار آزما

کارگاه الکترونیک عمومی - پایه ‌(100-BE)• دستور کار ویژه مدرس
• دستور کار ویژه دانش آموز
• راهنمای کاربری تجهیزات
• آموزش نحوه کار با مولتیمتر
• آموزش نحوه کار LC متر
• نحوه ساخت سلف و ترانس با استفاده از بوبین پیچ
• نحوه تست قطعات الکترونیکی
• استفاده از منبع ولتاژ متغیر بمنظور بررسی عملکرد قطعات الکترونیکی

1) مولتیمتر
2) LC متر
3) منبع ولتاژ متغیر
4) بوبین پیچ

فرمت فایل عنوان سایز فایل
-
-