تجهیزات ابزار آزما

کارگاه تعمیر دستگاه های الکترونیکی 2 ‌(108-BE)• آموزش عملی تعمیر دستگاه های الکترونیکی اداری
• کار عملی با نمونه دستگاه های اداری واقعی شامل UPS، پرینتر و فکس
• آموزش گام به گام بر مبنای دفترچه های راهنمای تعمیر

1) دفترچه های راهنمای تعمیر برای سه دستگاه متفاوت شامل UPS، پرینتر و فکس
2) مجموعه ابزارهای ظریف ویژه تعمیر دستگاه های الکترونیکی اداری
3) مولتی متر
4) هیتر هوای گرم
5) هویه و قلع کش

فرمت فایل عنوان سایز فایل
-
-