• فارسی

آموزنده PLC LOGO ، مدل پایه

دو کاربره نرم افزار محور دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده 300 -   PLC S7

دو کاربره نرم افزار محور دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده PLC LG ، مدل پایه  

دو کاربره نرم افزار محور دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده پیشرفته 300 -  PLC S

دو کاربره نرم افزار محور دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده شبکه صنعتی با 300 - PLC S7

دو کاربره اتصال به نرم افزار labview اتصال به نرم افزار matlab دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده کنترل کامپیوتری  

دو کاربره اتصال به نرم افزار labview اتصال به نرم افزار matlab دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده مانیتورینگ صنعتی، مدل پایه  

دو کاربره نرم افزار محور دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده ابزار دقیق، مدل پایه

دو کاربره نرم افزار محور دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده ابزار دقیق، مدل تکمیلی

دو کاربره نرم افزار محور دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده کنترل درایوهای صنعتی

دو کاربره نرم افزار محور دستورکار دانشجو دستور کار مدرس