• فارسی

آموزنده مدارهای مجتمع  

دو کاربره دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده مدارهای تکنیک پالس

دو کاربره دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده مدارهای الکترونیک 1  

دو کاربره دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده مدارهای الکترونیک 2

دو کاربره دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده مدارهای الکترونیک 3  

دو کاربره دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده مدارهای الکترونیکی

دو کاربره دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده جامع مدارهای الکترونیکی

دو کاربره دستورکار دانشجو دستور کار مدرس