• فارسی

آموزنده الکترونیک صنعتی، مدل تکمیلی

دو کاربره دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده الکترونیک صنعتی، مدل پیشرفته

دو کاربره دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده کنترل پیشرفته موتور

دو کاربره نرم افزار محور دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده یکسوساز

دو کاربره دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده مبدل DC به  DC

دو کاربره دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده اینورتر و کنترل   V/f

دو کاربره دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده سیکل وکانورتر

دو کاربره دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده الکترونیک صنعتی با قابلیت پایش و کنترل نرم افزاری

دو کاربره اتصال به نرم افزار labview اتصال به نرم افزار matlab نرم افزار محور دستورکار دانشجو


ماژول مانیتورینگ و کنترل مبدل توان

دو کاربره اتصال به نرم افزار matlab نرم افزار محور دستورکار دانشجو دستور کار مدرس