• فارسی

آموزنده تولید برق خورشیدی

دو کاربره دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده شبیه ساز تولید برق بادی

دو کاربره دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده شبیه ساز تولید برق بادی پیشرفته

دو کاربره اتصال به نرم افزار labview اتصال به نرم افزار matlab دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده شبیه ساز تولید برق بادی و خورشیدی

دو کاربره دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده تولید برق پیل سوختی

دو کاربره دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده انرژی های نو، شبیه ساز پیل سوختی، خورشیدی و بادی

دو کاربره اتصال به نرم افزار matlab نرم افزار محور دستورکار دانشجو دستور کار مدرس