• فارسی

آموزنده کارگاه تاسیسات الکتریکی

دو کاربره دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده کارگاه سرکابل و مفصلآموزنده کارگاه سیم پیچی

دو کاربره دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده مدار فرمان

دو کاربره دستورکار دانشجو دستور کار مدرس