• فارسی

آموزنده ماشین القایی

دو کاربره دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده ترانس

دو کاربره دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده ماشین الکتریکی 1

دو کاربره دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده ماشین سنکرون

دو کاربره دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده درایو ماشین القایی

دو کاربره دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده ماشین پیشرفته

دو کاربره دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده ماشینهای الکتریکی AC

دو کاربره دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده ماشین مخصوص

دو کاربره دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده ماشین های الکتریکی با قابلیت پایش و کنترل نرم افزاری

دو کاربره اتصال به نرم افزار labview اتصال به نرم افزار matlab دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده مدار گسترده ماشین DC

دو کاربره دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده مدار گسترده ماشین AC

دو کاربره دستورکار دانشجو دستور کار مدرس