• فارسی

آموزنده کنترل دما

دو کاربره دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


آموزنده کنترل فشارآموزنده کنترل سطح و دبیآموزنده کنترل سرعت موتورآموزنده کنترل کننده منطقی برنامه پذیر

دو کاربره اتصال به نرم افزار matlab دستورکار دانشجو دستور کار مدرس


شبیه ساز چراغ راهنمایی

دو کاربره نرم افزار محور دستورکار دانشجو


شبیه ساز آسانسور

دو کاربره نرم افزار محور دستورکار دانشجو


شبیه ساز کنترل دما

دو کاربره نرم افزار محور دستورکار دانشجو


شبیه ساز کنترل سطح

دو کاربره نرم افزار محور دستورکار دانشجو