• فارسی

ربات مسیر یاب پیشرفته

دو کاربره نرم افزار محور دستورکار دانشجو


آموزنده شناسایی سیستم

دو کاربره نرم افزار محور دستورکار دانشجو


آموزنده گوی معلق

دو کاربره نرم افزار محور دستورکار دانشجو


آموزنده پاندول معکوس

دو کاربره اتصال به نرم افزار labview دستورکار دانشجو