تجهیزات ابزار آزما

ابزار دقیق

آموزنده  الکتروپنوماتیک پایه  (100-EP)

آموزنده الکتروپنوماتیک پایه (100-EP)

دو کاربرهدستور کار دانشجودستور کار مدرس

آموزنده الکتروپنوماتیک تکمیلی  (101-EP)

آموزنده الکتروپنوماتیک تکمیلی (101-EP)

دو کاربرهدستور کار دانشجودستور کار مدرس

آموزنده الکتروپنوماتیک پیشرفته (102-EP)

آموزنده الکتروپنوماتیک پیشرفته (102-EP)

دو کاربرهنرم افزار محوردستور کار دانشجودستور کار مدرس

آموزنده  ابزار دقیق پایه  (113-AI)

آموزنده ابزار دقیق پایه (113-AI)

سه کاربرهنرم افزار محور

آموزنده ابزار دقیق تکمیلی (114-AI)

آموزنده ابزار دقیق تکمیلی (114-AI)

دو کاربره