تجهیزات ابزار آزما

الکترونیک آنالوگ و دیجیتال

کارگاه تجهیزات SMD (BE-106)

کارگاه تجهیزات SMD (BE-106)

دو کاربره

کارگاه مدار چاپی (BE-104)

کارگاه مدار چاپی (BE-104)

دو کاربره

آموزنده جامع مدارهای الکترونیکی (AE-106)

آموزنده جامع مدارهای الکترونیکی (AE-106)

دو کاربرهدستور کار دانشجودستور کار مدرس

آموزنده مدارهای منطقی (101-DL)

آموزنده مدارهای منطقی (101-DL)

دو کاربرهدستور کار دانشجودستور کار مدرس

آموزنده سیستم‌های دیجیتال1 (102-DL)

آموزنده سیستم‌های دیجیتال1 (102-DL)

دو کاربرهنرم افزار محوردستور کار دانشجودستور کار مدرس

آموزنده میکروکنترلر AVR  مدل  (103-DL)

آموزنده میکروکنترلر AVR مدل (103-DL)

دو کاربرهنرم افزار محوردستور کار دانشجودستور کار مدرس

آموزنده میکروکنترلر ARM مدل   (104-DL)

آموزنده میکروکنترلر ARM مدل (104-DL)

دو کاربرهنرم افزار محوردستور کار دانشجودستور کار مدرس

آموزنده میکروکنترلر PIC  مدل (105-DL)

آموزنده میکروکنترلر PIC مدل (105-DL)

دو کاربرهنرم افزار محوردستور کار دانشجودستور کار مدرس

آموزنده سیستم های دیجیتال 2  (DL-106)

آموزنده سیستم های دیجیتال 2 (DL-106)

دو کاربرهچهار کاربره

آموزنده پردازش سیگنال‌های دیجیتال DSP (107-DL)

آموزنده پردازش سیگنال‌های دیجیتال DSP (107-DL)

دو کاربرهنرم افزار محوردستور کار دانشجودستور کار مدرس

میز آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و اندازه گیری (101-CI)

میز آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و اندازه گیری (101-CI)

دو کاربره

میز آزمایشگاه الکترونیک (102-CI)

میز آزمایشگاه الکترونیک (102-CI)

دو کاربره

میز آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و اندازه گیری (103-CI)

میز آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و اندازه گیری (103-CI)

دو کاربره

آموزنده مدارهای مجتمع (AE-100)

آموزنده مدارهای مجتمع (AE-100)

دو کاربرهدستور کار دانشجودستور کار مدرس

آموزنده مدارهای تکنیک پالس (AE - 101)

آموزنده مدارهای تکنیک پالس (AE - 101)

دو کاربرهدستور کار دانشجودستور کار مدرس

آموزنده مدارهای الکترونیک 1 (AE - 102)

آموزنده مدارهای الکترونیک 1 (AE - 102)

دو کاربرهدستور کار دانشجودستور کار مدرس

آموزنده مدارهای الکترونیک 2 (AE - 103)

آموزنده مدارهای الکترونیک 2 (AE - 103)

دو کاربرهدستور کار دانشجودستور کار مدرس

آموزنده مدارهای الکترونیک 3 (AE - 104)

آموزنده مدارهای الکترونیک 3 (AE - 104)

دو کاربرهدستور کار دانشجودستور کار مدرس

آموزنده مدارهای الکترونیکی (AE - 105)

آموزنده مدارهای الکترونیکی (AE - 105)

دو کاربرهدستور کار دانشجودستور کار مدرس