تجهیزات ابزار آزما

الکترونیک صنعتی

آموزنده الکترونیک صنعتی تکمیلی (101-IE)

آموزنده الکترونیک صنعتی تکمیلی (101-IE)

سه کاربرهدستور کار مدرسTwo user

آموزنده الکترونیک صنعتی پیشرفته (102-IE)

آموزنده الکترونیک صنعتی پیشرفته (102-IE)

چهار کاربرهنرم افزار محور

آموزندهالکترونیک صنعتی  کنترل پیشرفته موتور (103-IE)

آموزندهالکترونیک صنعتی کنترل پیشرفته موتور (103-IE)

دو کاربرهسه کاربرهدستور کار دانشجودستور کار مدرسTwo user

آموزنده الکترونیک صنعتی یکسوسازها و برشگر ها (104-IE)

آموزنده الکترونیک صنعتی یکسوسازها و برشگر ها (104-IE)

دو کاربرهدستور کار دانشجودستور کار مدرس

آموزنده الکترونیک صنعتی مبدل DC به DC (105-IE)

آموزنده الکترونیک صنعتی مبدل DC به DC (105-IE)

دو کاربرهدستور کار دانشجودستور کار مدرس

آموزنده الکترونیک صنعتی  اینورتر و کنترل V/f (106-IE)

آموزنده الکترونیک صنعتی اینورتر و کنترل V/f (106-IE)

دو کاربرهسه کاربرهدستور کار مدرسTwo user

آموزنده الکترونیک صنعتی سیکلو‌کانورتر (107-IE)

آموزنده الکترونیک صنعتی سیکلو‌کانورتر (107-IE)

سه کاربرهدستور کار مدرسTwo user

آموزنده الکترونیک صنعتی‌ با قابلیت پایش و کنترل نرم افزاری (110-IE)

آموزنده الکترونیک صنعتی‌ با قابلیت پایش و کنترل نرم افزاری (110-IE)

سه کاربرهدستور کار مدرسTwo userاتصال به نرم افزار Labviewهسته ARM

ماژول مانیتورینگ و کنترل مبدل توان (IE-67)

ماژول مانیتورینگ و کنترل مبدل توان (IE-67)

دو کاربرهدستور کار دانشجودستور کار مدرساتصال به نرم افزار Matlab/Simulinkاتصال به نرم افزار Labview