تجهیزات ابزار آزما

انرژی های نو

 ماژول مانیتورینگ و کنترل سیستم های قدرت (RE-61)

ماژول مانیتورینگ و کنترل سیستم های قدرت (RE-61)

دو کاربرهنرم افزار محور

شبیه ساز تولید برق بادی و خورشیدی (فتوولتائیک) (RE-103)

شبیه ساز تولید برق بادی و خورشیدی (فتوولتائیک) (RE-103)

دو کاربرهسه کاربرهدستور کار مدرسTwo user

آموزنده انرژی‌های نو، شبیه ساز پیل سوختی و خورشیدی (RE-104)

آموزنده انرژی‌های نو، شبیه ساز پیل سوختی و خورشیدی (RE-104)

دو کاربرهسه کاربرهدستور کار مدرسTwo user

آموزنده انرژی‌های نو، شبیه ساز پیل سوختی، خورشیدی و بادی (RE-105)

آموزنده انرژی‌های نو، شبیه ساز پیل سوختی، خورشیدی و بادی (RE-105)

دو کاربرهسه کاربرهدستور کار مدرسTwo user

 آموزنده تولید برق خورشیدی (فتوولتاییک)RE-100

آموزنده تولید برق خورشیدی (فتوولتاییک)RE-100

دو کاربرهدستور کار دانشجودستور کار مدرس

شبیه ساز تولید برق بادی(RE-101)

شبیه ساز تولید برق بادی(RE-101)

دو کاربرهدستور کار دانشجودستور کار مدرس

شبیه ساز تولید برق بادی پیشرفته (102-RE)

شبیه ساز تولید برق بادی پیشرفته (102-RE)

دو کاربرهدستور کار دانشجودستور کار مدرساتصال به نرم افزار Matlab/Simulinkاتصال به نرم افزار Labview