تجهیزات ابزار آزما

تاسیسات صنعتی

آموزنده ماشین های الکتریکی DC مدل گسترده (MC-111)

آموزنده ماشین های الکتریکی DC مدل گسترده (MC-111)

دو کاربرهدستور کار دانشجودستور کار مدرس

آموزنده ماشین های الکتریکی AC مدل گسترده (MC-112)

آموزنده ماشین های الکتریکی AC مدل گسترده (MC-112)

دو کاربرهدستور کار دانشجودستور کار مدرس

آموزنده کارگاه سیم پیچی (WW-100)

آموزنده کارگاه سیم پیچی (WW-100)

سه کاربرهدستور کار دانشجودستور کار مدرس

آموزنده کارگاه سرکابل و مفصل(WW-101)

آموزنده کارگاه سرکابل و مفصل(WW-101)

دو کاربرهدستور کار دانشجودستور کار مدرس

آموزنده  تاسیسات الکتریکی (WW-102)

آموزنده تاسیسات الکتریکی (WW-102)

دو کاربرهدستور کار دانشجودستور کار مدرس

مدار فرمان فیشی  (EW-102)

مدار فرمان فیشی (EW-102)

دو کاربرهدستور کار دانشجودستور کار مدرس