تجهیزات ابزار آزما

ساختمان هوشمند

آموزنده خانه هوشمند پایه  (100-SH)

آموزنده خانه هوشمند پایه (100-SH)

دو کاربرهنرم افزار محوردستور کار دانشجودستور کار مدرس

آموزنده خانه هوشمند پیشرفته ‌(101-SH)

آموزنده خانه هوشمند پیشرفته ‌(101-SH)

دو کاربرهنرم افزار محوردستور کار دانشجودستور کار مدرس