تجهیزات ابزار آزما

ماشین های الکتریکی

آموزنده مدار گسترده DC (MC-111)

آموزنده مدار گسترده DC (MC-111)

دو کاربرهدستور کار دانشجودستور کار مدرس

آموزنده مدارگسترده AC (MC-112)

آموزنده مدارگسترده AC (MC-112)

دو کاربرهدستور کار دانشجودستور کار مدرس

آموزنده ماشین های  القایی(آ سنکرون)  (MC-100)

آموزنده ماشین های القایی(آ سنکرون) (MC-100)

دو کاربرهدستور کار دانشجودستور کار مدرس

آموزنده ترانسفورماتور (101-M.C)

آموزنده ترانسفورماتور (101-M.C)

دو کاربرهدستور کار دانشجودستور کار مدرس

آموزنده  ماشین های الکتریکی DC (102-MC)

آموزنده ماشین های الکتریکی DC (102-MC)

دو کاربرهدستور کار دانشجودستور کار مدرس

آموزنده ماشین های سنکرون (103-MC)

آموزنده ماشین های سنکرون (103-MC)

دو کاربرهدستور کار دانشجودستور کار مدرس

آموزنده درایو ماشین های  القایی(آ سنکرون) (104-MC)

آموزنده درایو ماشین های القایی(آ سنکرون) (104-MC)

دو کاربرهدستور کار دانشجودستور کار مدرس

آموزنده ماشین های پیشرفته (105-MC)

آموزنده ماشین های پیشرفته (105-MC)

دو کاربرهدستور کار دانشجودستور کار مدرس

آموزنده ماشین‌های الکتریکی  MC106 -AC

آموزنده ماشین‌های الکتریکی MC106 -AC

دو کاربرهدستور کار دانشجودستور کار مدرسTwo user

آموزنده  ماشین های مخصوص (107-MC)

آموزنده ماشین های مخصوص (107-MC)

دو کاربرهدستور کار دانشجودستور کار مدرس

آموزنده ماشین‌های الکتریکی با قابلیت پایش و کنترل نرم افزاری (110-MC)

آموزنده ماشین‌های الکتریکی با قابلیت پایش و کنترل نرم افزاری (110-MC)

دو کاربرهدستور کار دانشجوTeacher Manualاتصال به نرم افزار Matlab/Simulinkاتصال به نرم افزار Labview

ماژول مانیتورینگ و کنترل ماشین های الکتریکی (61-MC)

ماژول مانیتورینگ و کنترل ماشین های الکتریکی (61-MC)

دو کاربرهچهار کاربرهSoftwareStudent Manual