تجهیزات ابزار آزما

مشتریان


 1. دانشگاه فردوسی مشهد
 2. دانشگاه علم و صنعت تهران
 3. دانشگاه صنعتی شریف
 4. دانشگاه تهران
 5. دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 6. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
 7. دانشگاه آزاد اسلامی واحد سرخس
 8. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم
 9. دانشگاه آزاد اسلامی مرکز جزیره هرمز
 10. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین دژ
 11. دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناوه
 12. دانشگاه نیشابور
 13. دانشگاه حکیم سبزواری (تربیت معلم سبزوار)
 14. دانشگاه زابل
 15. دانشگاه شهید باهنر کرمان
 16. دانشگاه فسا
 17. دانشگاه جندی شاپور دزفول
 18. دانشگاه اصفهان
 19. دانشگاه صنعتی اصفهان
 20. دانشگاه پیام نور اصفهان
 21. دانشگاه کاشان
 22. دانشگاه صنعتی قم
 23. دانشگاه صنعتی اراک
 24. دانشگاه ایلام
 25. دانشگاه بوعلی سینا
 26. دانشگاه پیام نور همدان
 27. دانشگاه سمنان
 28. دانشگاه فنی و حرفه ای
 29. دانشگاه صنعتی سهند
 30. دانشکده مهندسی قوچان
 31. آموزشکده فنی و حرفه ای میرزا کوچک خان
 32. آموزشکده فنی و حرفه ای شهید باهنر شیراز
 33. آموزشکده فنی و حرفه ای شهید بابایی قزوین
 34. آموزشکده فنی و حرفه ای پسران جاجرم
 35. مجتمع آموزش عالی خراسان
 36. مجتمع آموزش عالی گناباد
 37. مجتمع آموزش عالی لارستان
 38. مرکز آموزش صنعت هوانوردی
 39. اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی

برچسب ها: مشتریان