تجهیزات ابزار آزما

کنترل آنالوگ و دیجیتال

آموزنده کنترل آنالوگ (100-DC)

آموزنده کنترل آنالوگ (100-DC)

دو کاربرهدستور کار دانشجودستور کار مدرس

آموزنده کنترل دیجیتال (101-DC)

آموزنده کنترل دیجیتال (101-DC)

دو کاربرهدستور کار دانشجودستور کار مدرس

آموزنده کنترل آنالوگ و دیجیتال سروو موتور (102-DC)

آموزنده کنترل آنالوگ و دیجیتال سروو موتور (102-DC)

دو کاربرهدستور کار دانشجودستور کار مدرس