تجهیزات ابزار آزما


مشتری: دانشگاه تهران


آموزنده آزمایشگاه الکترونیک صنعتی - IE102

آموزنده آزمایشگاه اتوماسیون صنعتی، ابزار دقیق تکمیلی - AI114