تجهیزات ابزار آزما


مشتری: دانشگاه حکیم سبزواری (تربیت معلم سبزوار)


آموزنده آزمایشگاه بررسی سیستم های قدرت، پایه - PSA101