تجهیزات ابزار آزما


مشتری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم


آموزنده آزمایشگاه ماشین الکتریکی، ماشین الکتریکی2- MC-109