تجهیزات ابزار آزما


مشتری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین دژ


آموزنده آزمایشگاه ماشین الکتریکی، ماشین الکتریکی 1 - MC102

آموزنده آزمایشگاه مدار منطقی - DL-101

آموزنده کارگاه برق خانگی -صنعتی - EW-102

آموزنده فیزیک الکتریسیته - PH-101

آموزنده آزمایشگاه مدار فرمان - CO-101

آموزنده آزمایشگاه سیستم های دیجیتال - DL-102