تجهیزات ابزار آزما


مشتری: دانشگاه اصفهان


آموزنده آزمایشگاه کنترل صنعتی، کنترل سطح و دبی - IC-102

آموزنده آزمایشگاه ماشین الکتریکی - MC104

آموزنده آزمایشگاه ماشین الکتریکی - MC100