تجهیزات ابزار آزما


مشتری: دانشگاه صنعتی قم


آموزنده آزمایشگاه بررسی سیستم های قدرت، تکمیلی - PSA102

آموزنده آزمایشگاه کنترل صنعتی - IC100

آموزنده آزمایشگاه کنترل صنعتی - IC101