تجهیزات ابزار آزما


مشتری: دانشگاه فنی و حرفه ای آموزشکده فنی پسران جاجرم


آموزنده کارگاه سیم پیچی - WW-100

آموزنده آزمایشگاه ماشین الکتریکی، ماشین سنکرون - MC103