تجهیزات ابزار آزما


مشتری: دانشگاه بوعلی سینا


آموزنده آزمایشگاه الکترونیک صنعتی، یکسوساز و برشگر - IE-104

آموزنده آزمایشگاه الکترونیک صنعتی، اینورتر و کنترل IE-106