تجهیزات ابزار آزما


مشتری: دانشگاه ایلام


آموزنده آزمایشگاه بررسی سیستم های قدرت -PSA100

آموزنده آزمایشگاه سرو موتور-SM100

آموزنده آزمایشگاه مدار کارگاه برق -EW100

آموزنده آزمایشگاه کنترل خطی -LC102

آموزنده آزمایشگاه الکترونیک صنعتی - IE102