تجهیزات ابزار آزما


مشتری: دانشگاه فردوسی مشهد


آموزنده کنترل خطی آنالوگ شبیه ساز فرآیند زمان واقعی (V1-BK4X5)

آموزنده الکترونیک صنعتی،‌ مدل تکمیلی (101-IE)