تجهیزات ابزار آزما


مشتری: دانشگاه شهید باهنر کرمان


آموزنده آزمایشگاه سنسور و عملگر - AC100