تجهیزات ابزار آزما


مشتری: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی


آموزنده آزمایشگاه ماشین الکتریکی -MC100

آموزنده آزمایشگاه ماشین الکتریکی -EW101