تجهیزات ابزار آزما


مشتری: اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی


آموزنده آزمایشگاه مدار کارگاه برق - EW100