تجهیزات ابزار آزما


مشتری: دانشگاه صنعتی اصفهان


آموزنده آزمایشگاه ماشین الکتریکی - MC101