تجهیزات ابزار آزما


مشتری: دانشکده فنی حرفه ای شهید باهنر شیراز


آموزنده آزمایشگاه الکترونیک صنعتی -  IE102

آموزنده آزمایشگاه سرو موتور- SM100