تجهیزات ابزار آزما


مشتری: دانشگاه کاشان


آموزنده آزمایشگاه الکترونیک صنعتی، مدل پیشرفته - IE102

آموزنده آزمایشگاه ماشین الکتریکی، ماشین پیشرفته - MC105

آموزنده آزمایشگاه الکترونیک صنعتی، مدل پیشرفته -IE102