تجهیزات ابزار آزما


مشتری: دانشگاه علم و صنعت تهران


آموزنده آزمایشگاه الکترونیک صنعتی، مدل پیشرفته IE102

آموزنده آزمایشگاه انرژهای نو، مدل تولید برق خورشیدی RE-100

آموزنده آزمایشگاه انرژهای نو، مدل شبیه ساز تولید برق بادی RE-101

آموزنده آزمایشگاه الکترونیک صنعتی IE101

آموزنده آزمایشگاه الکترونیک صنعتی IE100