تجهیزات ابزار آزما


مشتری: مجتمع آموزش عالی لارستان


آموزنده کارگاه برق خانگی -صنعتی - EW-102

آموزنده آزمایشگاه ماشین الکتریکی، ترانس - MC-101

آموزنده آزمایشگاه ماشین الکتریکی، ماشین الکتریکی2 - MC-109

آموزنده آزمایشگاه ماشین الکتریکی، ماشین الکتریکی1 - MC-102