تجهیزات ابزار آزما


مشتری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد


آموزنده بررسی سیستم‌های قدرت، مدل پایه (101-PSA)