تجهیزات ابزار آزما


مشتری: دانشگاه صنعتی شریف


آموزنده الکترونیک صنعتی،‌ مدل پیشرفته (102-IE)

آموزنده آزمایشگاه اتوماسیون صنعتی،AI-104 - PLC S7-300