تجهیزات ابزار آزما


مشتری: دانشگاه نیشابور


آموزنده کارگاه برق خانگی -صنعتی - EW-102

آموزنده آزمایشگاه سیستم های دیجیتال- DL-106

آموزنده آزمایشگاه الکترونیک صنعتی، مدل پیشرفته - IE102

آموزنده آزمایشگاه ماشین الکتریکی، ماشین پیشرفته - MC105

آموزنده آزمایشگاه مخابرات دیجیتال - TC-102

آموزنده آزمایشگاه مخابرات آنالوگ - TC-101

آموزنده کنترل خطی ماژولار، کنترل آنالوگ و دیجیتال و سرووموتور - DC-102

 آموزنده جامع بررسی سیستم های قدرت - PSA-104

 آموزنده آزمایشگاه کنترل صنعتی، کنترل دما - IC-100

 آموزنده آزمایشگاه کنترل صنعتی، کنترل سطح و دبی - IC-102