تجهیزات ابزار آزما


مشتری: دانشگاه صنعتی اراک


آموزنده الکترونیک صنعتی،‌ مدل پیشرفته (102-IE)

آموزنده کنترل سطح و دبی (102-IC)

آموزنده کنترل دیجیتال ماژولار (101-DC)