تجهیزات ابزار آزما


مشتری: دانشگاه فنی و حرفه ای شهید بابایی قزوین


آموزنده آزمایشگاه ماشین الکتریکی