تجهیزات ابزار آزما


مشتری: مجتمع آموزش عالی خراسان


مجموعه آموزشی آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 1 و2