تجهیزات ابزار آزما


مشتری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناوه


آموزنده آزمایشگاه مدار منطقی - DL-101

آموزنده کارگاه سیم پیچی - WW-100

آموزنده آزمایشگاه کنترل صنعتی، کنترل سرعت موتور - IC-103

آموزنده آزمایشگاه ماشین الکتریکی، ماشین الکتریکی2 - MC-109

آموزنده آزمایشگاه ماشین الکتریکی، ماشین الکتریکی1 - MC102